: Ungdommer fra Forandringsfabrikken fortalte om hvordan trygge, voksne best kan hjelpe barn og unge som trenger dem.

: Ungdommer fra Forandringsfabrikken fortalte om hvordan trygge, voksne best kan hjelpe barn og unge som trenger dem.

Av Gro Jørgensen

SLT-modellen står for Samordning av lokale rus og kriminalitetsforebyggende tiltak, og gjennom to dager har mange av landets SLT-koordinatorer, ungdomskoordinatorer fra konfliktrådet og andre som jobber med ungdom, rus og kriminalitetsforebygging vært samlet i Sandefjord. Konferansen arrangeres av Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging, som er en del av konfliktrådet.

Ungdommen har vært representert gjennom resultatet fra flere undersøkelser, men også i form av at de selv har vært til stede og fortalt sine historier om en hverdag som har vært vond og vanskelig fordi ingen tok tak i problemene, eller fordi det ble gjort på feil måte.

 

Spill på lag med ungdommen når dere er bekymretleksedrikk.jpg

Det ble blant annet pekt på fra ungdommene som tilhører Forandringsfabrikken. Ungdommer derfra kunne på bakgrunn av svar og råd fra mange ungdommer, formane forsamlingen at de må spille på lag med ungdommen når det er grunn til bekymring.  De som har hatt trøbbel i livet sitt, de som har fått hjelp av systemet – vet mye om hvordan trygge, voksne bør oppføre seg for å få tillit slik at barn og unge tør å si fra på et langt tidligere tidspunkt enn mange gjør i dag.

Tillit og trygghet er stikkordene. Andre ungdommer – fra Napern1916 som er et tiltak for ungdom i Sandefjord - fortalte om hvordan fritidstilbud og annet i dette prosjektet, har forandret hverdagen for dem som sliter. At de forsøker å forandre det negative til det positive, ble vist på en humørfylt måte da de delte ut «Leksedrikk for den kunnskapstørste» som en motvekt til rusbrus.

 

Om å være utsatt for radikaliseringbekymring

Faren for radikalisering og hvordan avdekke det, var også tema – men fra en litt annerledes vinkel. Her fikk forsamlingen høre fra en undersøkelse der ungdommen som er blitt gjenstand 

Erik Lindbæk Kruse har undersøkt hvordan det er for ungdom som blir undersøkt ut fra bekymringsmelding om radikalisering. for en radikaliseringsbekymring føler det. En ungdom sa det slik – «det er viktig at man blir bekymra, men på en riktig måte og på riktige ting». Å være ung, engasjert og ha meninger kan være langt fra den som ønsker å utføre terrorhandlinger.

Barneombudet kom med sin kunnskap på hva ungdom som faller utenfor, forteller – mens representanter fra Politidirektoratet viste til forebyggingsstrategien som nå har fullt fokus i politiet gjennom politireformen og lokalt samarbeid.

 

FØLER SEG MISTENKT: Erik Lindbæk Kruse har undersøkt hvordan det er for ungdom som blir undersøkt ut fra bekymringsmelding om radikalisering.

I argumentasjonen til kommuner om hvorfor det bør satset på å forebygge utenforskap, ble det vist fram et nytt «verktøy» som viser den økonomiske gevinsten – utviklet av KS. Flere av deltakerne uttrykte at det vil bli nyttig når politikere skal prioritere på sine budsjetter.