Konfliktrådet er en statlig tjeneste som tilbyr megling som metode for å håndtere konflikter. Konfliktrådet gjennomfører de strafferettslige reaksjonene mekling i konfliktråd, oppfølging i konfliktråd, ungdomsoppfølging og ungdomsstraff. Konfliktrådet behandler sivile saker innbrakt av partene eller offentlige etater.

Et møte i konfliktrådet kan være meklingsmøte, stormøte, ungdomsstormøte, tilrettelagt møte, oppfølgingsmøte eller andre møter i regi av konfliktrådet.

Hensikten er at partene gjennom dialog kan finne fram til gode løsninger enten det gjelder å gjøre opp for konkrete lovbrudd, eller gjenopprette mellommenneskelige relasjoner.

Det finnes 12 konfliktråd over hele landet med til sammen ca. 130 ansatte.

Å være megler er et verv som blir betalt på timesbasis. Konfliktrådene i Norge har til sammen drøyt 550 meglere.

Sekretariatet for konfliktrådene ligger i Oslo, og har det faglige og administrative ansvaret for ordningen.

Konfliktrådets virksomhet er regulert i konfliktrådsloven med tilhørende forskrift.

Her kan du laste ned virksomhetsstrategien 2020-2025.