Ofte stilte spørsmål

– Når jeg anmelder en person for trusler, og politiet sender meg videre til konfliktrådet, betyr det at han som truer meg ikke får noen straff?

Overføring til konfliktråd er en strafferettslig reaksjon. Spørsmålet er hva som er best - først og fremt for deg som er blitt utsatt for truslene , og deretter for den som har kommet med truslene. Det som er viktigst for deg er trolig at du slipper å få flere trusler og at vedkommende som har kommet med truslene innser at han/hun bør stoppe med det. For mange er det ganske tøft å møte den du har truet – ansikt til ansikt – og høre hva din handling har fått av konsekvenser for den andre. Mange kan fortelle at de har vært redde og latt være å gå på skolen og holdt seg hjemme i helgene.

Men det å møte i konfliktrådet er frivillig - og politiet kan ikke sende saken til konfliktrådet dersom du ikke ønsker det. Da må de ta imot anmeldelsen og behandle den på vanlig måte. Du kan også ringe ditt lokale konfliktråd og ta en prat med dem før du bestemmer deg. Både de ansatte og meglere i konfliktrådet har taushetsplikt.

Et møte i konfliktrådet går ut på å snakke med hverandre om det som skjedde, hvordan dere tenker om hendelsen i dag - og hva som skal til for at det ikke skjer igjen. Det betyr at alle i møtet vil være med og bestemme hvilke krav som skal stå i den avtalen gjerningspersonen må oppfylle.

– Jeg blir mobbet på nett. Hva kan jeg gjøre?

Du bør i alle fall fortelle det til noen - foreldrene dine, en lærer eller en annen voksenperson som du har tillit til. Trusler og mobbing på nettet er like alvorlig som å si det muntlig. Noen ganger kan det være riktig å anmelde saken til politiet. Konfliktrådet får mange slike saker - enten ved at de sendes oss fra politiet eller direkte henvendelser til konfliktrådet. I så fall tar vi kontakt med den som mobber og spør om han/hun vil møte. Hvis det gjelder personer som er under 18 år vil også foreldrene få beskjed.

– Jeg ble tatt i å stjele klær og sminke fra en butikk - og har sagt ja til å møte i konfliktrådet. Hva skjer nå?

Dersom butikksjefen også sier ja til å møte, vil du (og foreldrene dine dersom du er under 18 år) få en telefon fra konfliktrådet for å avtale når og hvor dere skal møtes. Ofte skjer dette på ettermiddag eller kveldstid. Kanskje har du også en samtale med mekleren på forhånd. I selve møtet treffer du en fra butikken sammen med en-to meklere som leder møtet. Tema i møtet er å fortelle hva som skjedde, hva du tenker om det i dag og om det er mulig å komme fram til en avtale hvor du «gjør opp» for den ulovlige handlingen. Det kan være en økonomisk erstatningsavtale, en arbeidsavtale hvor du avtaler å jobbe et visst antall timer - eller det vi kaller en forsoningsavtale hvor det skrives ned hva dere snakket om i møtet, evn. at den som har stjålet har bedt om unnskyldning eller annet dere ønsker å ha med.  

– Når får jeg anmerkning på rullebladet mitt? Betyr anmerkning der at jeg ikke får visum til USA - eller ikke kan jobbe med barn?

Hvis du er over 15 år og blir tatt for en ulovlig handling, får du normalt en anmerkning på politiattesten (det som gjerne kalles rullebladet). Dette vil bli strøket etter en viss tid - avhengig av alvorlighetsgraden på lovbruddet. I tillegg finnes Uttømmende politiattest og her blir lovbrudd normalt stående for alltid. Unntaket er dersom en sak er avgjort i konfliktrådet. Da blir lovbruddet strøket her etter to år dersom det ikke er begått nye lovbrudd i perioden. Uttømmende politiattest vil du trenge ved noen typer stillinger blant annet hvis du vil inn i politiet – eller enkelte jobber som har med barn å gjøre. Hvilken vurdering som gjøres i forhold til lovbruddet, vil blant annet avhenge av type lovbrudd og hvor lenge det er siden det skjedde.

Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal oppholde seg i landet i mindre enn 90 dager, trenger i utgangspunktet ikke visum for reisen. Skal du være der lengre - eller er siktet eller dømt for et kriminelt forhold må det søkes om visum. Hovedregelen er at dersom en er dømt for kriminelle forhold får du ikke visum til USA.  Men det er noen unntak. Det er hvis personene kun har begått ett kriminelt forhold og strafframmen var under 1 år - og dommen på mindre enn 6 måneder - eller at vedkommende var under 18 år da det skjedde og at det er minst 5 år siden lovbruddet fant sted. For nærmere informasjon kan du kontakte Den amerikanske ambassaden i Oslo

– Jeg sa ja til å møte i konfliktrådet, men nå angrer jeg. Er redd for å treffe han som slo meg den kvelden. Hva skjer hvis jeg trekker meg?

Du kan trekke deg fra konfliktrådsbehandling når som helst uten at det får noen følger for deg. Da går saken tilbake til politiet som vil behandle lovbruddet slik de ville gjort om den ikke ble sendt til konfliktrådet i første  omgang. Men kanskje bør du vurdere en gang til om du skal møte i konfliktråd eller ikke? Politiet - og også mekleren gjennom forhåndssamtale både med deg og han som slo, har vurdert at meklingsmøtet kan være en fin mulighet for dere å møtes og snakke ut om det som skjedde. Kanskje kan det bety at du ikke vil være redd for å møte han i framtida. Da har dere sett hverandre og snakket om hvordan dere skal forholde dere til hverandre – før dere evn møtes igjen i nærmiljøet.  

– Jeg er 15 år og ble tatt for nasking i en butikk. Behøver foreldrene mine å få vite om det?

Fram til du er 18 år vil foreldrene få beskjed. Dersom dere sier ja til å møte i konfliktråd er det lurt at de også blir med på møtet, selv om de ikke behøver det dersom du er eldre enn 15 år. Foreldrene eller verge må likevel godkjenne - og underskrive - en eventuell avtale som blir gjort i møtet.

– Jeg og noen kamerater tagget på en butikkvegg i sentrum. Vi ble tatt og har sagt ja til å møte i konfliktrådet. Hvor lenge må vi vente? Kan butikkeieren nekte å møte i konfliktrådet? Jeg angrer og vil gjerne bli ferdig med saken.

Når konfliktrådet får oversendt en sak fra politiet - hvor alle parter har sagt ja til å møtes - blir du kontaktet i løpet av få dager av en megler for å avtale tid og sted for møtet. Vanligvis går det 2-3 uker fra konfliktrådet  mottar saken til den er ferdig meglet. Butikkeieren kan nekte å møte, siden alt er frivillig i forhold til konfliktråd. Hvis du ønsker å ha med den en støtteperson i møtet, kan du drøfte dette med megleren

– Hva slags straff kan jeg få i konfliktrådet?

Vi kaller det ikke straff, men hva som skal til før at du kan "gjøre opp" for det lovbruddet som er begått. Tanken med konfliktråd er at du der skal møte dem som lovbruddet er gått utover - enten det gjelder butikkeieren som har blitt frastjålet varer, hun som fikk trusler via mobiltelefon eller han som ble utsatt for spark og slag. Ved at de forteller om sine opplevelser, får gjerningspersonen et innblikk i hvordan dette  har påvirket/skadet andre. På slutten av møtet blir partene ofte enige om en avtale der det oppføres hva som må til for å "reparere skaden".  Det kan være alt fra økonomisk erstatning for varer som er stjålet - til enighet om at mobbing skal opphøre og hvordan partene skal oppføre seg mot hverandre i framtida.  Det betyr altså at den som er blitt utsatt for en ulovlig handling, får innvirkning på hvilken reaksjon den andre skal få.

Det er også dem som ønsker å møtes i konfliktrådet for å snakke sammen, selv om saken har vært til behandling i rettssalen og lovbryteren har fått sin straff der.

– Jeg og noen venninner har kranglet med en annen venninnegjeng lenge nå. De prøver veldig hardt å lage bråk. Hva skal jeg gjøre for ikke å komme opp i trøbbel?

Kanskje kan det være lurt å ta dette opp med en lærer på skolen, eller en annen voksenperson du tenker kan hjelpe dere. Det er også mulig å kontakte konfliktrådet i det fylket der du bor og få råd fra dem. Konfliktrådet kan også arrangert møter med mange deltakere. Her snakker alle involverte sammen for å forbygge at noe alvorlig skjer.

– Etter at jeg kranglet med en jeg møtte på russefest, er jeg blitt anmeldt for legemsfornærmelse og skal i konfliktråd. Hvis vi ikke kommer til enighet, hva skjer da?

Hvis dere ikke kommer til enighet om en avtale, eller punktene i avtalen ikke blir oppfylt,  sendes saken tilbake til politiet for ny vurdering.  Hvis du da får en reaksjon fra politiet, vil du også få en anmerkning om dette på politiattesten. Dersom saker som dette blir avsluttet i konfliktrådet (avtale blir inngått og innfridd) fører det ikke til anmerkning - og også på den uttømmende politiattesten vil anmerkningen blir strøket etter to år.

– Hva skjer i et meklingsmøte? Hvor lang tid tar det - og må jeg møte på politistasjonen?

Meklingsmøtet ledes av en-to meklere og de stiller spørsmål slik at dere sammen får en samtale som det som skjedde, hvordan situasjonen føles i dag - og hva som skal til for at dere kan bli ferdig med saken. Et møte tar vanligvis fra 1-3 timer og holdes vanligvis i den kommunen hvor hendelsen fant sted. Meklingsmøter holdes i mange type lokaler - fra rådhus og ungdomsklubber til lensmannskontorer og politistasjoner. Vanligvis på ettermiddag eller kveldstid.

– Forrige lørdag ble jeg lugga og sparka til av en jeg ikke kjenner. Jeg er ganske redd for å møte han igjen. Hvorfor vil politiet at jeg skal møte han i konfliktrådet da?

Etter en skremmende opplevelse som dette, er det helt naturlig at du er redd. Dersom du vet at du kanskje vil møte han i nærmiljøet ditt, på skolen, på fritida eller på byen kan det bety at du vil gå rundt og være redd veldig lenge. Ved å møte han får du en forklaring på hvorfor det skjedde, kanskje en unnskyldning og dessuten vil da det første møtet mellom dere skje sammen med meglere til stede. Konfliktrådet har erfaring fra at slike møter kan dempe angsten hos den som er blitt utsatt for vonde hendelser.

Før politijuristen  sender saken til konfliktrådet, har politiet snakket med gjerningspersonen som har sagt ja til å møte – samtidig som politiet har gjort sin vurdering av at saken egner seg for mekling.  I tillegg vil meklere ha en samtale på forhånd med deg, og de andre som skal møte.  Du kan når som helst trekke samtykke ditt (også under selve møtet) og dermed vil politiet behandle saken som en vanlig politisak.

– Den tidligere samboeren min nekter å gi meg tinga mine, som står i leiligheten hennes. Jeg har ikke lyst til å anmelde henne, men jeg har lite penger og trenger eiendelene. Hvor mye koster det å be konfliktrådet ta saken?

Konfliktråd koster ingenting. Hvis du vil kan du henvende deg til konfliktrådet i ditt fylket, så vil de ta kontakt med din tidligere samboer og spørre om hun vil møte deg for å se om dere kan finne fram til en løsning begge godtar. Hvis dere bor i samme kommune, vil møtet bli holdt der. Møter holdes helst på ettermiddag eller kveldstid

– Hva skjer hvis avtalen som inngås i konfliktrådet blir brutt?

For det første er det viktig å vite at avtaler inngått i konfliktrådet har to ukers angrefrist – dersom ikke partene avtaler noe annet. Dersom dette er en politisak og det ikke blir inngått avtale i møtet – eller avtalen ikke blir innfridd innen den fristen som står der – blir saken sendt tilbake til politiet som foretar en ny behandling av saken.   

– Hva er et oppfølgingsteam?

Ungdom som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet, kan få tilbud om oppfølgingsteam. Saken sendes som vanlig fra politi til konfliktrådet, men det skiller seg fra   fra vanlig konfliktrådbehandling, ved at det første arrangeres et stormøte der alle som er berørt av lovbruddet, får tilbud om å møte – og i  etterkant møter ungdommen ulike fagpersoner som er satt sammen ut fra det ungdommen trenger. Det kan være en lærer, fra barnevernet, politiet, kriminalomsorgen og andre. Sammen settes det opp en avtale med krav som ungdommen må oppfylle ved hjelp av oppfølgingsteamet. Avtalen varer i den tiden som er fastsatt av politiet eller domstolen, men innholdet kan forandres underveis ettersom avtalen evalueres i forhold til den effekten de ulike kravene har.     

– Er ungdomsstraff det samme som oppfølgingsteam?

Ungdomsstraff er et alternativ for ungdom mellom 15 – 18 år som begår lovbrudd som ville bety fengselsstraff om de var eldre. Opplegget for ungdommen er det samme som ved oppfølgingsteam, men vil normalt ha tettere oppfølging og vare lenger. Ungdomsstraff kan vare opp til tre år. Ved brudd på avtalen går saken tilbake til retten som kan idømme fengselsstraff.

Tips en venn Skriv ut