Ledig verv som konfliktrådsmekler i Vesterålen

Er du en samfunnsengasjert person med lyst på nye utfordringer?

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling og stormøter som metode. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet for å løse saken med bistand fra en mekler.

Meklerne oppnevnes i et verv for 4 år, og det er ønskelig med meklere i alle aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år og ha plettfri vandel. Ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper, som evnen til å takle mellommenneskelige problemer, evnen til å være upartisk, samt ha tillit i lokalsamfunnet.

Vi søker etter personer som har interesse for og tid til vervet. Søkere med annen etnisk bakgrunn og gode norskkunnskaper oppfordres til å søke. Det er ønskelig med bosted på Sortland. Godtgjørelse etter fastsatt timesats, for tiden kr. 195 pr. time.  Meklingen foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid. Obligatorisk opplæring og veiledning vil bli gitt. Nye meklere gjennomgår konfliktrådets egen opplæring.

For å få en bedre kjønnsbalanse i vårt meklerkorps,oppfordres menn til å søke.

For mer informasjon, ta kontakt med konfliktrådet i Midtre Hålogaland iren.nilsen@konfliktraadet.no  tlf: 22 77 71 66 / 95 27 90 83.

Søknadsskjema finner du på http://www.konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

Søknadsfrist 15. mars 2018

Lyst på nye utfordringer i nord?

Konfliktrådet i Salten og Helgeland avd. Bodø søker etter nye meklere i kommunene Bodø, Fauske, Meløy. Konfliktrådet i Salten og Helgeland avd. Mosjøen søker etter nye meklere i kommunene Nesna, Sømna, Brønnøy, Vega og Vevelstad.

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling som metode. Konfliktrådet er en legmannsordning der det ikke stilles formelle krav til utdanning eller praksis, men det legges stor vekt på personlig egnethet. Konfliktrådet i Salten og Helgeland har i dag 45 meklere.

 Meklerne oppnevnes for fire år og vi søker etter personer som har interesse for, og ikke minst tid til vervet. Søkerne må være over 18 år, ha plettfri vandel, og god norsk skriftlig og muntlig formidlingsevne.

 Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet. Vervet godtgjøres for tiden med kr. 195 pr. time og foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid.

 Søknadsfrist 15.mars 2018.

For nærmere informasjon eller spørsmål, ta kontakt;

Salten: tlf. 22 77 72 25 eller e-post salten@konfliktraadet.no

Helgeland: tlf. 22 77 74 20 eller e-post helgeland@konfliktraadet.no

Søknadsskjema finner du her:

http://www.konfliktraadet.no/soeknad-paa-verv-som-meklar-i-konfliktraadet.316257.no.html