KOG - koordineringsgruppen

I hvert politidistrikt er det opprettet minst en koordineringsgruppe. Gruppen består av faste medlemmer. Påtale, politi, barnevern og kriminalomsorg er obligatoriske deltakere. I tillegg kan også andre profesjoner være representert. Gruppen er blant annet et rådgivende organ for påtalemyndigheten som vurderer egnethet og tar beslutning i sakene.

Fra prop 57L: Koordineringsgruppens oppgave skal være å vurdere hvilke lovbrytere som kan egne seg for reaksjonen ungdomsoppfølging. I tillegg skal koordineringsgruppen kartlegge og vurdere hvilke tiltak som kan være aktuelle i den enkelte saken.

Gruppen skal også holde seg løpende orientert om saker som er i oppfølgingsteamene, og skal være et forum for drøfting og rådgivning for ungdomskoordinator i enkeltsaker. Dersom en ungdom bryter avtalen, skal gruppen drøfte bruddene. Det er ungdomskoordinatorene som innkaller til og leder møtene i koordineringsgruppen.

Samtykk til drøfting i Koordineringsgruppen

I straffeprosessloven § 83 første punktum fremgår det at dersom siktede er under 18 år, har også hans verge partsrettigheter. Dette innebærer at der loven krever samtykke fra siktede, må det foreligge samtykke både fra den umyndige og vergen, siden begge har rett til å nekte.

Gjennom arbeidet med å innhente samtykke, får ungdom og verge informasjon om hva det innebærer å delta i ungdomsoppfølging/ungdomsstraff og hva dette kan kreve av innsats fra ungdommen selv - og ikke minst hvilke gevinster det kan gi.

Slik straffegjennomføringen forutsetter i første omgang:

  • Samtykke til deling av nødvendig informasjon mellom samarbeidende instanser i koordineringsgruppen.

  • Dette samtykke innhentes av politiet i forbindelse med avhørssituasjon (Eget formular)

Tips en venn Skriv ut