KOG - koordineringsgruppen

I hvert politidistrikt er det opprettet minst en koordineringsgruppe. KOG har normalt faste medlemmer, og består som regel av representanter fra påtalemyndighet, politi, kriminalomsorg og barnevern. Øvrige deltakere avhenger av hvordan tiltaksapparatet og tjenestene er organisert i de ulike kommunene. Andre medlemmer kan eksempelvis være SLT-koordinator og representanter for skole og helse Gruppen er blant annet et rådgivende organ for påtalemyndigheten som vurderer egnethet og tar beslutning i sakene.

KOORDINERINGSGRUPPENS OPPGAVER:

 • Før reaksjonsvalg.

  • Påtalemyndigheten kan bringe inn saken til drøftelse i KOG. Gruppen vil i forkant av reaksjonsvalget kunne bidra med opplysninger som er relevante i vurderingen av:

   • om ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging er egnede reaksjoner, herunder om ungdommen har et oppfølgingsbehov.

   • aktuelle tiltak i ungdomsplanen.

   • aktuelle deltakere i oppfølgingsteamet.

  • Ungdomskoordinator kan benytte disse opplysningene i forberedelsene av ungdomsstormøtet og ved utforming av skisse til ungdomsplan.

    

 • Underveis i straffegjennomføringen.  

  • Ungdomskoordinator kan bringe inn enkeltsaker for drøfting og rådgiving i KOG, eksempelvis ved brudd.

   • KOG er kun et rådgivende organ for ungdomskoordinator. Beslutningsmyndigheten i enkeltsaker ligger hos ungdomskoordinator, med unntak av de beslutninger hvor det er krav om samtykke fra ungdom og verge og/eller politi og kriminalomsorgens representant i oppfølgingsteamet i ungdomsstraffesaker.

   • Ved brudd, og da særlig i form av nye straffbare handlinger, kan påtalemyndighet også bringe inn saken til KOG for drøftelse

Samtykk til drøfting i Koordineringsgruppen

I straffeprosessloven § 83 første punktum fremgår det at dersom siktede er under 18 år, har også hans verge partsrettigheter. Dette innebærer at der loven krever samtykke fra siktede, må det foreligge samtykke både fra den umyndige og vergen, siden begge har rett til å nekte.

Gjennom arbeidet med å innhente samtykke, får ungdom og verge informasjon om hva det innebærer å delta i ungdomsoppfølging/ungdomsstraff og hva dette kan kreve av innsats fra ungdommen selv - og ikke minst hvilke gevinster det kan gi.

Slik straffegjennomføringen forutsetter i første omgang:

 • Samtykke til deling av nødvendig informasjon mellom samarbeidende instanser i koordineringsgruppen.

 • Dette samtykke innhentes av politiet i forbindelse med avhørssituasjon (Eget formular)