Ungdomsoppfølging

Unge lovbrytere mellom 15 - 18 år som har begått en eller flere kriminelle handlinger, kan ilegges ungdomsoppfølging dersom det vurderes at tett oppfølging vil kunne forebygge ny kriminalitet. Det er påtalemyndigheten som avgjør om ungdomsoppfølging er en egnet reaksjon for ungdommen - etter at lovbryter og verge har samtykket.  Øvre grense for gjennomføringstid er ett år.

Ungdomsoppfølging er en strafferettslig reaksjon som bygger på prinsippet om gjenopprettende prosess og er en tredelt reaksjon der ungdommen forplikter seg til å være med i ungdomsstormøte,  delta i utarbeidelsen av en ungdomsplan – samt at et oppfølgingsteam  følger ungdommen i gjennomføringsperioden.

Film: 

Ungdomsoppfølgning krever at ungdommen er villig til å ta ansvar for handlingen og motivert til å endre adferd og livsførsel. Det krever en egeninnsats av ungdommen.

I  ungdomsstormøtet møter ungdommen dem som lovbruddet har fått konsekvenser for, og får høre om skadevirkningene.  Også for offeret kan et slikt møte ha en god virkning med å få bearbeidet hendelsen og dempet angsten.   

I møtet kan lovbryter sammen med personer fra politi, kriminalomsorg, skole, familiekontor, barnevern og ungdommens private nettverk, sette opp en ungdomsplan med krav lovbryter forplikter seg til å følge. Disse personene danner et oppfølgingsteam som følger opp ungdommen i hele eller deler av gjennomføringsperioden og sikrer kontroll, men også bistand slik at ungdommen mestrer de tiltakene som er ført opp. Formålet med ungdomsplanen er å skape rammer i hverdagen der målet er å forhindre nye lovbrudd i framtida.

Det er ansatt ungdomskoordinatorer ved alle landets konfliktråd. Minst en gang i måneden har ungdomskoordinatoren møte med ungdommen og oppfølgingsteamet.

Dersom ungdommen bryter kravene i planen, får det konsekvenser i form av strengere kontroll og tettere oppfølging. Brudd kan medføre at påtalemyndigheten gjenopptar straffeforfølgelsen.