Ansikt til ansikt

De 899 voldssakene som er mottatt i løpet av første halvår, omhandler alt fra uprovosert vold mellom ukjente til vold i nære relasjoner. Ransaker utgjør en liten del av sakstatistikken til konfliktrådene, men denne type kriminalitet har likevel økt fra 24 saker ved utgangen av juni i fjor til 35 hittil i 2016. Forskning viser at ofre for voldshandlinger kan ha godt utbytte av å møte gjerningspersonen under trygge forhold. Ansikt til ansikt kan hendelsen bearbeides og angsten reduseres - samt at et slik møte kan forhindre nye lovbrudd. 

Trusler utgjør drøye ti prosent av samlet saksmengde med 439 saker. Det er en liten økning fra 423 saker på samme tid i fjor. Mobbesaker kan vise til en økning fra 178 saker i fjor til 223 saker hittil i år. Tendensen med færre naskerisaker fortsetter. 353 saker er registrert hittil, mot 384 i fjor. Nabokonflikter har også hatt en nedgang fra 364 saker i fjor til 324 i år.

Butikktyveri 1
Flest voldssaker, men også mange naskerisaker havner i konfliktrådet.

Flere får ungdomsstraff

Siden juli 2014 har ungdom mellom 15-18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet kunne idømmes ungdomsoppfølging eller ungdomsstraff.  Reaksjonene er tredelte med et innledende ungdomsstormøte der lovbryteren møter dem som er blitt utsatt for handlingen, deretter en ungdomsplan med krav som må gjennomføres – og så et oppfølgingsteam som følger ungdommen i den perioden straffen varer.

Ved utgangen av juni 2016 har 23 ungdommer fått ungdomsstraff, mens 164 har fått ungdomsoppfølging. Tallene for 2015 på samme tid var henholdsvis 20 og 147.

Siden iverksettelsen i juli 2014 har i alt 74 ungdommer blitt idømt ungdomsstraff og 509 ungdommer har fått ungdomsoppfølging. Vold og narkotika er hyppige lovbrudd blant disse ungdommene.

4490 påklagede har fått sin sak behandlet i konfliktrådet hittil i år Det er langt flere menn (3181) enn kvinner (1309). Uansett kjønn så utgjør aldersgruppen 15-18 år den største gruppen.

Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.

Tips en venn Skriv ut