Det er for lengst slått fast at konfliktrådene i Norge er hovedleverandør av RJ – som har til hensikt å gjenopprette mest mulig av den skaden offeret/fornærmede er blitt utsatt for gjennom den kriminelle handlingen.  De 550 konfliktrådsmeklerne i Norge vet at det gjør inntrykk på lovbryteren når han eller hun møter fornærmede ansikt til ansikt og får høre hvilke følger den kriminelle handlingen har fått for fornærmede. Ved å forstå konsekvensene er det mange lovbrytere som tar ansvar både gjennom å «bøte på skaden» eller forsikre at det ikke skal skje igjen. Fornærmede får gjennom møtet, en mulighet til å få bearbeidet opplevelsen, få svar på sine spørsmål og få redusert angsten. Fornærmede får også en mulighet til å være med å bestemme hva som skal stå i den avtalen lovbryteren forplikter seg til å gjennomføre.    

I meklingsmøtet i konfliktrådet forteller partene hva som er skjedd, hvordan handlingen har påvirket dem og hva som kan gjøres for å reparere ”skaden” og få en bedre framtid. Det kan være mange deltakere i et slikt møte.

RJ film
Bilde fra videon som utspiller seg lang borte fra Norge, men RJ skjer i Norge hver dag i både mindre og veldig alvorlige lovbrudd

Introdusert av Nils Christie

I en ordinær sak i rettsapparatet blir en kriminell handling definert som et lovbrudd mot staten, eller mot offentlige interesser – og gjennom det blir offerets og ofte gjerningspersonens interesser sekundære.  I gjenopprettende prosess er gjerningspersonen først og fremst ansvarlig overfor skadelidte og lokalsamfunnet. Samfunnet gjøre noe for offeret, ikke bare ved å gjøre noe mot lovbryteren.

Gjenopprettende prosess har røtter tilbake til flere tidligere kulturer og småsamfunn. Allerede i 1976 ble dette første gang introdusert i Norge av professor Nils Christie. Dagens form bygger i stor grad på tradisjoner som er funnet i maorikulturen på New Zealand. I denne kulturen snakker de ikke om lovbrudd, men om uakseptable handlinger og det fokuseres på inkludering gjennom gjenoppretting. Gjenopprettende prosess praktiseres i dag i Canada, USA og Australia og deler av Europa.

RJ markeres med video

I forbindelse med RJ-uka – som markeres i 25 land – er det produsert to engelsktalende videoer som begge illustrerer hva som kan skje i slike møter. Den første er der en terrorist møter mammaen til den 8-årige gutten som døde i bombeattentat for 20 år siden. I den neste videoen inviteres du til å delta…

https://vimeo.com/300748665

https://vimeo.com/300712717

                                                                     www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut