lars otto bilde
Lars Otto Justad er styremedlem i den europeiske organisasjonen som står bak RJ-uka

I en gjenopprettende prosess møtes partene ansikt til ansikt. De deltar aktivt og kan innvirke på utfallet – ut fra tanken at det er de involverte partene som eier konflikten og dermed nærmest til å løse den.  Dersom saken ender i konfliktrådet er mekleren kun en tilrettelegger i møtet, mens det er partene som bestemmer hvordan avtalen skal utformes eller hvordan de skal forholde seg til hverandre i framtida. Dreier det seg om kriminalitet, er gjenopprettende prosess en måte å tilnærme seg kriminalitet på en mer konstruktiv måte. Gjerningspersonen er først og fremst ansvarlig overfor den som er blitt utsatt for lovbruddet – og deretter lokalsamfunnet.  Offeret eller fornærmede skal ha fokus og få innflytelse på hva som skjer i saken. Ofte er straff alene utilstrekkelig for å håndtere og reparer de skader som et lovbrudd påfører både enkeltpersoner og samfunnet.

 

Are + meklere
Ordfører Are Karlsen i samtale med meklerne Bjørn Lindvig og Eyvin Bjørnstad

Buskerud

I Buskerud ble dagen markert i kinosalen i Drammen der ulike samarbeidspartnere var invitert. Det er The European Forum for Restorative Justice som er initiativtaker til RJ-uka. Rådgiver i Konfliktrådet i Buskerud, Lars Otto Justad, er norsk representant i styret for den europeiske organisasjonen. Han la vekt på at gjenopprettende prosess handler om å tilrettelegge for et møte der folk kan møtes ansikt til ansikt for å snakke om vanskelig ting, der offeret blir ivaretatt, der kriminalitet forebygges - og der felleskapet finner fram til en løsninga alle kan godta.  Å møte i konfliktråd er frivillig, men i Norge er det lovfestet tilbudet om gjenopprettende prosess i alle ledd under straffegjennomføringen.

Meklere 2017 - vestfold
Konfliktrådet i Vestfold feiret dagen med meklerne sine samt ordfører Are Karlsen og politisjef i Vestfold Øystein Holt.

Vestfold

I Vestfold ble dagen markert med en samling for alle meklere. Dessuten var ordfører i Horten, Are Karlsen og den nyansatte lederen for politiet i Vestfold, Øystein Holt, invitert. Holt har fulgt utviklingen av Konfliktrådet siden oppstarten i 1993 og sa at politiet var noe skeptisk til å begynne med. Politiet hadde da som hovedoppgave å etterforske og få straffet gjerningspersonene.

– Konfliktrådet ble oppfattet som noe vassent og mildt. Etterhvert så vi jo at dette hadde virkning og var en merkbar reaksjon for gjerningspersonen. I de siste årene har Konfliktrådet og politiet fått større fokus på offeret, og vi ser at gjenopprettingen som skjer i Konfliktrådet er viktig, ikke minst for offeret, sa Holt.

Markeringen inneholdt også en orientering om de månedlige dialogmøtene som meklerne har kvinnefengselet i Sandefjord der mulig gjenoppretting står i fokus. Meklerne fikk dessuten rik mulighet for å reflektere rundt egen praksis, også sammen med ordfører og lederen for politiet i Vestfold.

Agder diskusjon
Et panel besvarte og kommenterte i Agder. Hans Martin Skovly fra Politiet i Agder, Nina Solberg i fra Konfliktrådet i Agder, Isabell Glad fra Friomsorgen i Agder og Johanne Benitez Nilsen som er Kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand (slt).

Agder

I Agder ble dagen markert med film fra et meklingsmøte og en film om hva gjenopprettende prosess kan bety.  I etterkant satt personer fra politiet, friomsorgen, Slt-koordinator og konfliktrådet i et panel som svarte på spørsmål og kommenterte filmens budskap ut fra ulike ståsted. I salen satt fagfolk fra politiet, kommuner i Agder,  BUF-etat, Familievernet, Friomsorgen, Fengsler, Wayback og Konfliktrådet.

Filmene gjorde sterkt inntrykk på forsamlingen og flere ga uttrykk for at de ønsket nærmere samarbeid med Konfliktrådet. Noen viste også til personlige erfaringer de har hatt med mekling og stormøter der de har deltatt som profesjonelle. Erfaringene var utelukkende positive. Det var ønske i fra politiet om å gjenta dette neste år – gjerne med bruk av rollespill.

Tips en venn Skriv ut