Spørsmål om ære  - alle
Meklere fra flere nasjonaliteter ble rekruttert i forbindelse med prosjektstart i 2013.Sarmed Saify (foran fra venstre) er i dag ansatt som ungdomskoordinator i konfliktrådet.

Det er Freddy Andre Øvstegård, Petter Eide og Kari Elisabeth Kaski – alle tre fra SV - som i et forslag til Stortinget har listet opp flere tiltak de mener må settes i gang for å hindre negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. De peker på at de ikke finnes forskning på omfanget av disse problemene i Norge, og foreslår for stortinget at de ber regjeringen om å sørge for det. Via kartlegging på skoler og andre steder, mener de tre politikerne å kunne fastslå at problemet er omfattende. I tillegg er det svært alvorlig for dem det gjelder.

Familiekonflikter

De sakene som kommer til konfliktrådet, er på mange måter et bilde av det som skjer i samfunnet. Når konflikter i familien øker, kommer flere saker som omhandler ære og kontroll. Ei ung jente ba om hjelp på grunn av streng kontroll og fysisk vold fra faren. Ei annen ung jente rømte hjemmefra på grunn av psykisk vold og trussel om tvangsgifte. En kvinner plages av en mann fra samme land som har fulgt etter henne over tid og sagt at han vil spre rykte om at hun er en hore dersom hun ikke blir med han hjem. En tenåringsgutt får store problemer i hjemmet da han ønsker å leve som en norsk tenåring.  En familie som har bosatt seg i Norge får trøbbel med slektningene sine, som mener de gir datteren sin for stor frihet. Alle disse konfliktene ble til møter «ansikt til ansikt»  og avtale i konfliktrådet.

Guro - spørsmål om ære
Guro Angell Gimse var prosjektleder og er nå på Stortinget

Et spørsmål om ære

Som et tiltak i regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner for seks år i perioden 2013-2015 ble prosjektet «Et spørsmål om ære?» gjennomført ved Konfliktrådet i Sør-Trøndelag. Prosjektet skulle prøve ut tilrettelagt dialog saker som handler om tvangsekteskap, kjønnlemlestelse og alvorlige begrensinger i unges frihet.  I perioden var konfliktrådet inn i 41 saker som representerte 36 familier. Prosjektleder var Guro Angell Gimse – som i dag har permisjon fra Konfliktrådet i Sør-Trøndelag for å representerer Høyre på Stortinget.

Det er dette prosjektet forslagsstillerne ønsker videreført og de sier:

Prosjektet «Et Spørsmål om ære» viste at man gjennom samarbeid mellom sektorene og bruk av konfliktrådet kan løse situasjoner for mange barn og unge. Dette er et prosjekt som har prøvd ut tilrettelagt dialog i saker som handler om tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet. Konfliktrådet har samarbeidet tett med andre etater i prosjektet. Politi og barnevern har vært de viktigste samarbeidspartnerne. Målsettingen med prosjektet er bedre ivaretakelse av ofre for æresrelatert vold, bedre samarbeid i hjelpeapparatet rundt disse sakene samt forebygging av ytterligere voldsbruk og ekstrem kontroll. Derfor fremmes det forslag om å videreføre og forsterke prosjektet, og spesielt bruke konfliktrådene i hele landet i arbeidet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Konfliktrådenes rolle bør styrkes og utvides i samarbeid med politi og barnevern i hele landet

Forarbeide

-Saker som omhandler ære er mer omfattende enn «ordinære»  konfliktrådssaker og medfører en stor utfordring for meklerne – eller tilretteleggere som de heter i disse typer saker. Møtene blir ikke arrangert uten at vi har hatt grundige forberedelser i forkant, sier Sannerud og viser til at det kan innbefatter alt fra strategimøter med politi, barnevern og andre hjelpeinstanser til at konfliktrådets tilretteleggere har flere forsamtaler med hver av partene.

Se også kronikk fra Dagbladet oktover 2017, om æresrelatert vold http://bit.ly/2yP8wvQ 

                                                            www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut