Ingress

P1030091 - Kopi
Nils Christie med konfliktrådsmeklere i Nord-Norge

Nils Christies forfatterskap og i særdeleshet artikkelen «Konflikt som eiendom» (1976) var utgangspunktet og selve grunnlaget for opprettelsen av konfliktrådsordningen. Idéene hans ble raskt til praksis.  Fra det første pilotprosjektet som allerede i 1981 ble initiert av den gang justisminister Inger Louise Valle, til konfliktrådene ble lovfestet i 1991 og til konfliktrådene ble en fullt ut statlig virksomhet i 2004. I dag er det 22 konfliktråd og 550 lokale frivillige meklere som håndterer om lag 7000 saker hvert år - både straffesaker og sivile saker.

Budskapet hans om å skape arenaer der vi kan møtes som hele mennesker og ha en nærhet til hverandre og til de hendelser vi strever med å håndtere er en bærebjelke i konfliktrådenes virksomhet. Å gi folk selv muligheten til å delta aktivt i å finne løsninger på sine egne konflikter gir en unik mulighet til ny innsikt, økt forståelse og endring. For å få til dette er det vesentlig ikke å la ekspertene overta, men i stedet la alminnelig livskunnskap være representert i møtene ved lekfolk som meklere. Da vi i 2011 skulle oppdatere vår meklerhåndbok hadde vi en samtale med  Nils Christie om meklerrollen og han svarte (fritt gjenfortalt)

Meklerne er grasrotforskere for et godt lokalsamfunn. Sammen med partene forsøker de å finne ut hva som har skjedd. Hvordan opplever partene situasjonen? Meklerne skal møte partene med et åpent sinn, ta intet for gitt, spørre og forske ut alle retninger.

Nils portrett web 2 jpg
Alltid engasjert i samfunnsdebatten

Nils Christie var selv en person som evnet å være nær og tilstede for oss i konfliktrådene. Han har deltatt på uendelig mange meklersamlinger, seminarer og debattmøter i vår regi, sist nå 14. april i år. Vi er i dag takknemlige for all den gode kontakt vi har hatt med ham i løpet av årene, for alle de mange viktige og fine samtalene, refleksjonene, først og fremst de gode spørsmålene hans som fikk oss til å tenke en gang til og se problemstillingene fra et nytt perspektiv. Han hadde en helt unik evne til å snakke slik at vi lyttet. Han kunne si vanskelige ting på en enkel måte, og han kunne komme med krass kritikk, men alltid på en vennlig måte.

Nils Christie var en god venn av konfliktrådene, han var vår viktigste kritiker, en uerstattelig kilde til kunnskap, refleksjon og visdom. Han var vår første og største inspirasjon. Vi kaller ham med rette konfliktrådets far.

Med Nils Christies bortgang har vi mistet en uerstattelig røst i samfunnsdebatten, en som stod opp for viktige humanistiske prinsipper og idéer, en unik nyskapende forskerånd og et godt medmenneske. Han levde som han prediket. Vi vil minnes ham med glede og savne ham dypt.