Meklerhåndboka

Målet er at partene kan sette ord på det som er vanskelig og selv bidra med en løsning for å få det bedre. Tanken er også at den som er med på å utforme gjensidige forpliktelser også står bedre i stand til å innfri disse. Grunnprinsippene om gjenopprettende prosess sier hvordan metoden utføres og angir standarder for hvordan meklere skal utføre sitt verv og ivareta parter som møter i konfliktrådet.

Hva er meklerhåndboka?

Meklerhåndboka inneholder bakgrunnsinformasjon om konfliktrådet, meklerrollen og forventninger til samarbeid mellom mekler og den lokale konfliktrådsadministrasjonen. I tillegg inneholder håndboka sjekklister, praktiske råd og tips for utførelse av meklervervet og sikkerhetsrutiner. Håndboka må ses i sammenheng med grunn- og videreopplæring for meklere, interne rutiner og kompetansekrav til meklere i konfliktrådet.

Originalutgaven av meklerhåndboka ble først publisert i år 2000 og har blitt oppdatert fortløpende.

I 2019 ble det igangsatt en prosess for å oppdatere meklerhåndboka og nå er den nye versjonen endelig publisert.

Synliggjøring av konfliktrådets arbeid

En av grunnene til at vi publiserer meklerhåndboka er at vi ønsker å synliggjøre hvordan møtene i konfliktrådet blir gjennomført og hva parter kan forvente av en mekler i konfliktrådet. Dette henger sammen med en undersøkelse utført av Opinion som ble gjennomført i begynnelsen av 2019.

Undersøkelsen tok for seg kjennskap, holdninger og tilliten til konfliktrådet. 3 av 4 sier at de har hørt om konfliktrådet og nesten alle er positive. Samtidig er det mange som ikke vet at for eksempel halvparten av sakene i konfliktrådet er straffesaker oversendt fra politiet.

Les mer her                      

Konfliktrådet har også et mål om å formidle kunnskap til førstelinjetjenesten og samarbeidsparter. Meklerhåndboka gir utfyllende informasjon om rammene rundt møtene i konfliktrådet og går til kjernen av hvilke spørsmål som stilles og hva som er formålet.

Meklerhåndboka 2020 kan du laste ned her

 

Gratis og frivillig tilbud

Å møtes i konfliktrådet er gratis og tilbudet er frivillig. I konfliktrådet tror vi på at de som møter den andre parten frivillig, står sterkere i stand til å komme frem til en konstruktiv løsning.

Ønsker du å melde inn en sak eller snakke med noen om saken kan egne seg?

Se kontaktinformasjon på www.konfliktraadet.no