Konfliktrådet i Troms søker mekler i Lyngen, Storfjord, Bardu og Målselv

Mekling er en statlig tjeneste som tilbys i alle kommuner i Norge og på Svalbard. Nå trenger vi flere meklere i Troms.

Det finnes ca. 600 konfliktrådsmeklere i Norge. Meklervervet er knyttet til den kommunen mekleren bor i. Ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper, som evnen til å takle mellommenneskelige problemer og evnen til å være upartisk. Mekler må ha tillit i lokalsamfunnet.

Å være mekler er en interessant oppgave der du møter mennesker i alle aldre som ønsker å snakke med andre for å løse konflikter. Som mekler lærer du mye om konfliktløsning, men også mye om deg selv. Mekler har ansvar for å ta kontakt med partene i saken, gi informasjon via forsamtaler, tilrettelegge for samtaler, lede møtene og  mekle mellom parter samt godkjenne avtalene partene kommer fram til.

Det kreves ingen formell utdanning, men meklere må være over 18 år og ha plettfri vandel.

Meklere oppnevnes for fire år. Å være mekler er et betalt verv som lønnes på timebasis. Nye meklere gjennomgår konfliktrådets egen opplæring.

Søknadsskjema for meklerverv og mer informasjon om konfliktrådet finner du på  www.konfliktraadet.no

 Spørsmål kan rettes til konfliktrådet i Troms v/leder Arna Beate Hansen tlf 22 77 73 16

e-post arna.beate.hansen@konfliktraadet.no

Ledig verv som mekler i Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland.

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordaland søker etter flere engasjerte mennesker til 4 ledige meklerverv. Menn oppfordres til å søke. Det er spesielt behov for meklere i følgende kommuner; Bømlo, Fitjar og Etne.

Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland dekker 13 kommuner med sine tjenester. Det er kommunene Bømlo, Fitjar, Stord, Sveio, Haugesund, Karmøy, Utsira, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Etne, Sauda og Suldal.

Konfliktrådet har 3 ansatte i administrasjonen, og 22 meklere fordelt i kommunene. Administrasjonen er lokalisert i Haugesund.

En meklers oppgave er å legge til rette for dialog mellom parter som opplever en konflikt, et straffbart forhold, eller på en eller annen måte har en utfordrende eller krevende situasjon seg imellom. Meklerne oppnevnes for 4 år, men kan søke om å bli reengasjert. De fleste sakene mekles lokalt i den kommunen partene bor. Konfliktrådet tilstreber en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.

Det kreves ingen spesiell utdannelse, men vi legger stor vekt på personlig egnethet. Søkere må vise interesse for, og ha tid til å inneha vervet. Mekleren må ha evnen til å være upartisk og ønske om å gjøre en innsats av samfunnsnyttig karakter.

Obligatorisk grunnopplæring uke 18 (2-5.5) og uke 23 (6.6 – 8.6) i Stavanger vil bli gitt før eventuell oppnevning. I tillegg forventes det deltagelse på to meglersamlinger pr. år, vanligvis en kveld eller dagssamling om våren, samt en samling med overnatting på høsten. Ansatte gir råd og veiledning i enkeltsaker, og det legges opp til kollegaveiledning.

Godtgjørelse etter fastsatt timesats kr 195.-, og dekning av transportutgifter etter statens satser. De fleste meklingene foregår på ettermiddags- og kveldstid. Meklere som også kan mekle på dagtid er ønskelig. Vervet skal la seg kombinere med annet arbeid. Studenter og pensjonister er også velkommen som søkere.

For mer informasjon, ta kontakt med Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland.

Leder Mona Snørteland Staveland, tlf 22777109/91671709 haugalandogsunnhordland@konfliktraadet.no

Søknadsskjema finner du på http://www.konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

Ledig verv som mekler for Evenes/Tjeldsund/Skånland området.

 

Er du en samfunnsengasjert person med lyst på nye utfordringer?

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling og stormøter som metode. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet for å løse saken med bistand fra en mekler.

Meklerne oppnevnes i et verv for 4 år, og det er ønskelig med meklere i alle aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år og ha plettfri vandel. Ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper, som evnen til å takle mellommenneskelige problemer, evnen til å være upartisk, samt ha tillit i lokalsamfunnet.

Vi søker etter personer som har interesse for og tid til vervet. Søkere med annen etnisk bakgrunn og gode norskkunnskaper oppfordres til å søke. Godtgjørelse etter fastsatt timesats, for tiden kr. 195 pr. time.  Meklingen foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid. Obligatorisk opplæring og veiledning vil bli gitt. Nye meklere gjennomgår konfliktrådets egen opplæring.

For mer informasjon, ta kontakt med konfliktrådet i Midtre Hålogaland.

Søknadsskjema finner du på http://www.konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd. Tlf. 22777165

Ledig verv som mekler for Lavangen/Salangen området.

Er du en samfunnsengasjert person med lyst på nye utfordringer?

Meklernes oppgave er å legge til rette for dialog mellom partene. Dette gjøres i forsamtaler og direkte møter. Konfliktrådene benytter seg av mekling og stormøter som metode. Ved mekling møtes partene på et nøytralt sted hvor de gis mulighet for å løse saken med bistand fra en mekler.

Meklerne oppnevnes i et verv for 4 år, og det er ønskelig med meklere i alle aldersgrupper. Søkere må være fylt 18 år og ha plettfri vandel. Ved utvelgelse blir det lagt vekt på personlige egenskaper, som evnen til å takle mellommenneskelige problemer, evnen til å være upartisk, samt ha tillit i lokalsamfunnet.

Vi søker etter personer som har interesse for og tid til vervet. Søkere med annen etnisk bakgrunn og gode norskkunnskaper oppfordres til å søke. Godtgjørelse etter fastsatt timesats, for tiden kr. 195 pr. time.  Meklingen foregår stort sett på ettermiddags- og kveldstid. Obligatorisk opplæring og veiledning vil bli gitt. Nye meklere gjennomgår konfliktrådets egen opplæring.

For mer informasjon, ta kontakt med konfliktrådet i Midtre Hålogaland.

Søknadsskjema finner du på http://www.konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd. Telefon 22777165

__________________________________________________________________________________

Ledig verv som mekler i Oppland

Konfliktrådet i Oppland søker samfunnsengasjerte mennesker til ledige meklerverv. Spesielt er det behov i følgende kommuner:Vang, Øystre Slidre, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Sør-Aurdal og Etnedal, Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Lesja og Dovre.

En meklers oppgave er å legge til rette for dialog mellom parter i konflikt. Meklerne oppnevnes i et verv for 4 år. De fleste sakene mekles lokalt i den kommunen partene bor. Konfliktrådet tilstreber en bredt sammensatt meklergruppe med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn som avspeiler det lokalsamfunn der tjenesten tilbys.

Det kreves ingen spesiell utdannelse, men vi legger stor vekt på personlig egnethet. Søkere må vise interesse for, og ha tid til å inneha vervet. Mekleren må ha evnen til å være upartisk og ønske om å gjøre en innsats i kommunen.

Obligatorisk grunnopplæring (4+3 dager) vil bli gitt før oppnevning, samt regelmessig oppfølging, individuelt og sammen med de andre meklerne i konfliktrådet. 

Godtgjørelse etter fastsatt timesats kr 195.-. De fleste meklingene foregår på ettermiddags- og kveldstid.

For mer informasjon, ta kontakt med Konfliktrådet i Oppland tlf. 22 77 72 10/926 94 608

eller på e-post: oppland@konfliktraadet.no  

Du finner søknadsskjema på  www.konfliktraadet.no/oppland