Av Berit Hagen

«Skolen kan vurdere bruk av gjenopprettende prosess i regi av konfliktrådet.» Dette står i Forskrift om reglement for orden og oppførsel i Oslo skolen.

-I Osloskolenes mal for anmeldelser, bes skolene krysse av for om de stiller seg positive dersom saken henvises til konfliktrådet. Dette punktet er med nettopp for å bevisstgjøre skolene om muligheten til å benytte Konfliktrådet og å vurdere en gjenopprettende prosess, forteller Kari Odden i Utdanningsetaten.

skadeverk - tagging web
Drangedal skole benyttet konfliktrådet da skolen var tagget ned. (foto: max Emanuelsson)

Skolen tilgriset av tagging

Rektor ved Drangedal skole, Beate Rosland, sier til Drangedalsposten at hun er sjokkert og trist. Skolen er ny og fin, mens taggingen er skjemmende. Hun forteller at skolen har god erfaring med konfliktrådet fra andre saker og velger også å benytte konfliktrådet i denne saken.

-Konfliktrådets meklere har god faglighet. Når saker tas opp der har det ikke bare en forsonende effekt, men også en opplærende effekt, mener hun.

Konfliktrådet og skoler bør samarbeide mer

Det er sjelden at konfliktrådet mottar saker direkte fra skolene. Kun 19 saker er registrert i hele landet så langt i 2017. Det er politiet som er henviser i de fleste sakene konfliktrådet håndterer der skolen er en part. Dette kan være straffesaker, sivile saker eller henlagte saker.  Sakskategoriene er mange. Det er skadeverkssaker som tagging, knuste ruter og tilgrising, vold og trusler og ulike tyverier der elever stjeler fra hverandre eller underslag av klassekasser.

Konfliktrådet tilrettelegger også for møter der elever opplever seg krenket. Det kan være mobbing både fysisk, psykisk og på digitale medier.  Konfliktrådet gjennomfører formøter med alle parter. Dette er for å sikre et informert samtykke, at partene ønsker å møte i konfliktrådet og at de som har påført en annen en krenkelse virkelig ønsker å ta ansvar.

Noen skoler har også kontaktet konfliktrådet i forbindelse med utfordringer med skole/hjem samarbeidet.

-Det viktigste for meg var at skolen skulle lytte uten å gå i forsvar, fortalte en far etter et møte mellom skole og foreldre i regi av konfliktrådet. Bakgrunnen var at far mente at datteren ikke fikk den tilpassete undervisningen han mente var den beste og riktigste.

Konflikthåndtering

Skolen har ulike valg for hvordan de håndterer konflikter. Avhengig av konfliktens karakter kan denne håndteres ved ulik tilnærming. Det kan være internt i henhold til skolens eget konflikthåndteringsprogram, elev/lærer samtaler, foreldresamtaler, skolemeklingsopplegg eller i kjernegrupper. Skolen kan knytte til seg eksterne som involvering av PPT (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste), politi, Barnevern osv. Og skoler kan ta direkte kontakt med konfliktrådet for hjelp til en gjenopprettende prosess med en upartisk mekler for å løse opp i konflikter og uoverensstemmelser. Det finnes 22 konfliktråd i landet og er bare noen tastetrykk unna.

Konfliktrådet mener at vi er en ubenyttet ressurs som kunne brukes mer i skolen. Dette må Konfliktrådet bli bedre til å kommunisere til skolene i Norge.

«Det hadde jeg glemt…»

-Du sier noe, det hadde jeg glemt, men vi har faktisk som et punkt i vårt reglement at ved hærverk kan vi kontakte konfliktrådet, svarer en rektor på forespørsel fra konfliktrådet om når benytter de seg av konfliktrådets tjenester.

Så hva bør gjøres? Det bør etableres kommunale rutiner for bruk av konfliktråd. Et eller annet sted i skolens planer for hvordan skolen vil håndtere konflikter bør konfliktrådet være nevnt som en samarbeidspartner og en mulighet. Konfliktrådet må bli bedre til å informere om tjenesten og tilbudet sitt. Ikke bare at tjenesten er gratis, men at gjenopprettende prosesser ofte fungerer bedre for alle involverte enn ulike sanksjoner, konfronterende samtale med rektor, utvisning eller parade.

                                             www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut