Av Berit Hagen

Konfliktrådet mottar hvert år flere mobbesaker. I 2016 er det registrert 281 krenkelsessaker. Dette er saker som handler om mobbing, digital mobbing, ærekrenkelse (sjikanering og telefonsjikane) og seksuelt krenkende bilde og tekst. Legger vi til alle trusselsakene som konfliktrådet mottar, er vi oppe i rundt 1000 saker i 2016.

Gutten møtte jenta i konfliktrådet. Skolen hadde jobbet med saken. De hadde satt inn mange tiltak og fulgt nøye med. Men den 12 år gamle jenta opplevde allikevel mobbing hver uke. Jenta og foreldrene hadde vurdert flytting og skolebytte. Konfliktrådsmøtet ble vendepunktet for barna, for foreldrene og for skolen.

Mobbing 2 tekst
I meklingsmøtet handler det om å snakke sammen...(illustrasjonsfoto: Max Emanuelson)

Elevundersøkelsen

Hvert år får alle elever i 7. og 10.klasse tilbud om å delta i den såkalte «Elevundersøkelsen» i regi Utdanningsdirektoratet.  I Elevundersøkelsen får elevene tilbud om å svare på en rekke spørsmål om hvordan de har det på skolen. Over 110 000 elever har deltatt i årets undersøkelse, melder Dagbladet 18.mars 2017. Resultatene fra undersøkelsen ble publisert 9.mars på direktoratets nettsted «Skoleporten». Nå kan alle gå inn og se på mobbetall i sin egen kommune. Her kan en få opplysninger om andel barn som har opplevd mobbing digitalt, mobbing fra medelever og/eller fra voksne på skolen to til tre ganger i måneden eller oftere.

Dialog og løsninger

Konfliktrådet legger til rette for dialog der partene selv kan finne fram til gode løsninger. Tilretteleggere i konfliktrådet er upartiske. Gjennom grundig forarbeid, får partene uttrykt sine tanker for hva de ønsker skal komme ut av et møte i konfliktrådet. De formidler sine behov, bekymringer og forventninger.

Gutten hadde et stort ønske. Han ønsket ikke å bli sett på som en mobber lenger. Jenta hadde store bekymringer for at gutten ville krenke henne i konfliktrådsmøtet også. Skolen hadde behov for at mobbingen opphørte. Det hadde gått over lang tid og læringsmiljøet i klassen til gutten og jenta var blitt dårlig.

Opplæringsloven

Skolene jobber aktivt med å bygge gode læringsmiljøer slik at alle elevene skal ha det godt på arbeidsplassen sin.  Opplæringsloven § 9A-3 sier dette: «Skolen skal aktivt og systematisk arbeide for å fremje eit godt psykososialt miljø, der den enkelte eleven kan oppleve tryggleik og sosialt tilhør.

Dersom nokon som er tilsett ved skolen, får kunnskap eller mistanke om at ein elev blir utsett for krenkjande ord eller handlingar som mobbing, diskriminering, vald eller rasisme, skal vedkommande snarast undersøkje saka.»

Det er mange program på markedet som hjelper skolen med dette. Trygg læring er en nasjonal organisasjon for opplæring i konfliktarbeid og forebyggende psykisk helsearbeid i skole og barnehage. Trygg Læring, tidligere Norsk forum for skolemekling, tilbyr en metodikk for å organisere skolehverdagen slik at hver enkelt elev blir sett og hørt i hverdagslige samtaler og i konflikter, og for å bidra til et inkluderende miljø og forebygge utestenging og mobbing. Trygg læring er basert på gjenopprettende praksis som finnes i bla i Konfliktråd, skolemekling og gatemekling.

Stopp mobbingen

Skoler, foreldre, helsesøstre, elever kan melde inn saker til konfliktrådet. Det er en gratis tjeneste. Det er partene som deltar på møtet som selv finner løsningen på hvordan mobbingen skal slutte. For det skal mobbingen. Konfliktrådet er med og tilrettelegger for det.

                                                                     www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut