Det er kommunen Vestvågøy i Lofoten som har tatt initiativet til prosjektet som finansieres fra Regionale Forskingsfond (RFF).  Nordlandsforskning, Norsk senter for bygdeforskning, Norsk Landbruksrådgiving, Lofoten og Vestvågøy kommune – samt konfliktrådene i Salten og Midtre Hålogaland, utgjør prosjektgruppa. Konfliktrådets særlige kompetanse på å legge til rette for dialog og løsninger gjennom å ansvarliggjøre partene i en konflikt, er bakgrunnen for at konfliktrådet ble bedt om å delta i prosjektet.

Det kan ligge ulike grunner bak at jordeieren ikke ønsker å leie ut til nabobonden – for eksempel misnøye med hvordan jorda forvaltes rent praktisk eller at de ikke ønsker å leie ut til «konkurrerende» naboeiendom. Derfor er Nordlandsforskning i gang med å intervjue bønder for å kartlegge hva de tenker om dagens situasjon og hva de ønsker seg for framtida.

landbruksprosjekt
Prosjektgruppa består av Ivar Johansen, Vegard Johansen (konfliktrådet), Are Johansen, Iren Nilsen (konfliktrådet) og Gustav Karlsen.

Minimumstid på ti år

Det er også en ny tid når det gjelder avtaler. I tidligere tider har det vært muntlige avtaler mellom jordeier og den som leier, mens det fra 2009 ble gjort en innskjerping av lovverket. Eier er nå pliktig til å leie ut jorda på minimum ti års kontrakt. Misforståelser og usikkerhet omkring dette, er også en av grunnene til at prosjektet ble iverksatt. Nord-Borge i Vestvågøy kommune er nå valgt ut som pilotområdet for en ny modell for bedre utnytting av landbruksarealet. Å få bort unødvendig kjøring – samt få på plass gode avtaler – er målet.

Bønder og jordeiere vil få henvendelse fra Vestvågøy kommune – og konfliktrådet vil gi tilbud om bistand for å ta tak i de utfordringene som ligger det. Å ha med en upartisk tredjeperson i møter der nye avtaler skal inngås, kan gjøre det blir lettere å komme fram til løsninger alle kan godta. Et viktig formål med prosjektet er å ta utgangspunkt i konfliktrådets metodikk for hvordan møter arrangeres og forberedes – og så utvikle en møteform som ivaretar det jordeiere og bønder kan ha behov for.

Prosjektgruppa ser ikke bort fra at bønder i andre områder vil bli kontaktet i forsøksperioden. Forskere fra Nordlandsforskning vil følge prosessen.

Tips en venn Skriv ut