P1050731

Voldssaker er blant dem som øker mest – og vold utgjør nå 24 prosent av antall saker som sendes konfliktrådet. Ettervirkninger av alvorlige lovbrudd som vold, trusler og vinningskriminalitet gjør at  mange har behov for å møtes og snakke sammen. Det gjelder både gjerningsperson og offer.

Sammen med voldssaker (1841) dominerer trusler (843 saker), naskeri (679), økonomiske konflikter (628) og skadeverk (737) – sakene som oversendes fra politiet til konfliktrådene. 79 saker omhandler seksualkriminalitet og det er en økning fra 50 saker året før.Fjorårets sakstall fordeler seg på 3868 straffesaker og 3823 sivile saker. Alle kan få bistand fra konfliktrådet til å løse konflikter – og i løpet av 2015 ble det meldt inn 723 nabokonflikter. Sakene dreier seg oftest om støy, trær og bruk av fellesarealer.

I alt er det registrert 8726 påklagede. 6215 av disse er menn og 2511 er kvinner. Alle aldersgrupper er registrert hos konfliktrådene, men gruppen mellom 15 – 18 år utgjør den største gruppa både når det gjelder menn og kvinner.

Stadig flere ungdommer idømmes de nye straffereaksjonene som ble innført i 2014. Dette gjelder unge mellom 15 – 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. I løpet av 2015 ble det registrert 33 ungdomsstraffer og 250 ungdomsoppfølginger. Ungdommene må – foruten å møte dem de har påført skade – forplikte seg til å følge ungdomsplan med ulike krav over en lengre periode.

Meklingsmøtet hos konfliktrådet har til hensikt å gjenopprette mest mulig av den skaden som har oppstått ved lovbruddet eller konflikten. Meklingsmøtet ledes av en eller to upartiske meklere.  

Norge har 22 konfliktråd over hele landet med 550 meklere.

www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut