Av Espen Endresen

I en del av avhandlingen diskuteres gjenopprettende rettferdighet opp mot mer tradisjonelle rettsstatlige måter å håndtere lovbrudd på. I et møte med meklerne i Hordaland ga han svaret selv -  at det hersker en utbredt oppfatning av at konfliktrådsbehandling ikke vil være en rettferdig måte å håndtere lovbruddet på i mange saker. Men da er neste spørsmål - hva som egentlig er en rettferdig reaksjon på et lovbrudd?

Meklerne ved Konfliktrådet i Hordaland fikk et interessant møte med filosofens resonnement der både Kant og Hegl var med på å danne rammen. Abstraksjonene i frihets- og rettighetstenkningen knyttes raskt til meklingsrommet og flere i meklergruppen nikker gjenkjennende når Vogt ved hjelp av Hegel ytrer «at å få rett handler ikke først og fremst om det materielle, men om å få anerkjennelse». Meklerne vet at det for mange parter handler om å bli sett og hørt, blir tatt på alvor og at gjerningspersonen tar ansvar for det han har forårsaket.

Vogt
Filosof David Vogt vil ha mer bruk av konfliktrådet

En viktig rolle i strafferettspleien

Selv om det byr på både teoretiske og praktiske utfordringer å føye sammen den tradisjonelle strafferettstenkingen med de gjenopprettende perspektivene, er ikke Vogt i tvil om at gjenopprettende prosess har en viktig rolle å spille i straffeprosessen.

-Vi vet at det først og fremst er oppdagelsesrisikoen som virker avskrekkende i forhold til å begå kriminelle handlinger og ikke straffelengden. Risikoen for å bli oppdaget gjelder uansett tradisjonell straffeprosess eller konfliktrådsbehandling, sier Vogt. Han er enig med kriminologiprofessor Nils Christie i at det å møte offeret ansikt til ansikt og å høre ham beskrive skadene han har blitt påført, kan være psykologisk krevende - og til og med bli oppfattet som verre enn å «bare» sone uten å konfronteres med offerets smerte.

-Ved å møte offeret direkte og ta del i hans beskrivelser er det vanskeligere for gjerningspersonen å distansere seg fra egne handlinger, sier Vogt og mener at dette kan være noen av forklaringen på at straffesaker der gjenopprettende møter inngår har lavere tilbakefallsrater i forhold til ny kriminalitet, enn saker hvor det gjenopprettende elementet ikke inngår.

Også kritiske spørsmål

David Vogt har selv vært mekler i konfliktrådet og dermed kjenner han utfordringene om meklervevet fra innsiden. Men selv om Vogt har vært mekler i flere år, eller kanskje nettopp derfor, har mange av spørsmålene han stiller også en kritisk brodd når det gjelder konfliktrådbehandling av straffesaker. Et sentralt prinsipp i rettsstaten er forutberegneligheten i straffeprosessen når et lovbrudd begås, hva vil lovbruddet innebære av straff, hva er straffens ramme?

-Men forutberegneligheten i konfliktrådsprosessen er åpenbart vanskelig å bergene. To ellers like saker kan ha ofre med ulik innstilling til å møte gjerningspersonen, og dette vil medføre ulik behandling av disse sakene. I ytterste konsekvens er det jo slik «at man må være heldig med sitt offer» for å kunne gjenopprette den urett man har begått, avslutter David Vogt, med henvisning til at den som er utsatt for den kriminelle handlingen må være villig til å inngå i en dialog. Filosofens møte med Hordalandsmeklere førte til god refleksjon og flere diskusjoner.

                                                         www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut