Så mange som 116 personer ble opplært og utnevnt til å være mekler i konfliktrådet i løpet av 2015. Det tilsvarer ca. 20 prosent av det samla meklerkorpset som er fordelt på landets 22 konfliktråd. Sammenlignet med tidligere år viser det seg at aldersmessig blir de mannlige meklerne eldre og eldre, mens de kvinnelige blir stadig yngre. I 2015 er gjennomsnittsmekleren 56 år, mens den kvinnelige er 49 år. Aldersgrensa for å bli mekler er 18 år. Ved utgangen av fjoråret bestod landets meklerkorp av 323 kvinner og 241 menn.

Mekleroversikt 2015
Antall meklere fordelt på de 22 konfliktrådene

Flest i offentlig sektor

Meklere i konfliktrådet blir utnevnt for en periode på fire år. Ledige meklerverv lyses ut og aktuelle kandidater velges som oftest ut etter en intervjurunde både med konfliktrådsleder, representant for kommunen og politiet. Det er ingen formelle krav til utdannelse – det legges vekt på personlige egenskaper.  Mekleren er lekmekler og utøver vervet på fritida. At tallene for 2015 viser at det er en stor overvekt av meklere som i sin daglige jobb er ansatt i offentlig sektor, har kanskje å gjøre med at det er lettere å få fri til mekleropplæring, fagsamlinger og annet der? 278 av dagens meklere er i offentlig sektor,155 i privat sektor, mens 84 er pensjonister og 18 er studenter.

 

P1030092
Konfliktrådsmeklerne får stadig nye kollegaer. Bildet er fra en meklersamling i Nord-Norge

Vil trenge flere

Det største konfliktrådet i Norge er Konfliktrådet i Oslo og Akershus som har 58 meklere, mens Konfliktrådet i Øst-Finnmark har færrest meklere med sine åtte. Meklerne i Hedmark mekler flest saker. I løpet av 2015 meklet de 14 Hedmarks-meklerne i gjennomsnitt 29 saker hver.Til tross for at antall saker til konfliktrådene ikke har hatt noen stor økning de siste årene, er det blitt noen flere meklere. Det kan ha sammenheng med at i flere saker brukes to meklere i stedet for en – samt at nyinnføringen med ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er mer tidskrevende for en mekler enn «vanlige» saker.  

Trenden med at konfliktrådene hvert år vil trenge nye meklere vil trolig  fortsette. For at ordningen skal fungere er konfliktrådene avhengige av at fru Olsen og herr Hansen vil ta på seg vervet med å mekle mellom parter – både i straffesaker og i sivile saker.

www.konfliktraadet.no

 

 

Tips en venn Skriv ut