Mange har behov for å møtes og snakke sammen etter alvorlige lovbrudd. Konfliktrådet tilrettelegger for den samtalen. I 2014 hadde landets 22 konfliktråd tilsammen 368 saker som omhandler vold i nære relasjoner og 24 saker der besøksforbud var tema. I 124 av sakene som ble behandlet av konfliktrådet satt en av partene i fengsel. Ettervirkningene av alvorlige lovbrudd som vold, trusler og vinningskriminalitet kan gjøre at gjerningspersoner og ofre har behov for å snakke sammen.

Mens konfliktrådene behandler flere slike saker enn tidligere, går det samlede sakstallet på landsbasis ned fra 7256 saker i 2013 til 7006 saker i 2014. Færre saker må sees i lys av nedgangen i antall politianmeldelser. Samtidig har politi og påtale et stort potensiale for å foreslå konfliktråd i mange typer saker.

Voldssaker er det største kategorien også i 2014 med 1541 saker, med en nedgang fra 1600 voldssaker året før. 707 saker har omhandlet trusler og 349 mobbesaker. Oppfatningen av konfliktrådet som en meklingsinstans for barn og unge som tas i naskeri har lenge vært i forandring. Her har det vært en nedgang de siste årene, og i 2014 ble det registrert 676 naskerisaker. Det har vært 828 saker om skadeverk.

Den nye ungdomsstraffen som ble innført i Norge 1. juli 2014 administreres av konfliktrådene. Hittil er det registrert 15 slike dommer. Ungdomsstraffen gjelder unge mellom 15 – 18 år som har begått alvorlig eller gjentatt kriminalitet. Fengselsstraff erstattes av en ungdomsplan – der ungdommen må forplikte seg til å følge opp ulike krav.

Fjorårets sakstall fordeler seg på 3557 straffesaker og 3449 sivile saker. I sistnevnte kategori finnes nærmiljøkonflikter hvor det ble meldt inn 699 saker i fjor - vesentlig  konflikter mellom naboer som omhandler støy, trær, fellesområder med mer.

I alt er det registrert 8152 påklagede siste år. 2373 av disse er kvinner og 5779 er menn.

Meklingsmøtet fokuserer på handlingen som er gjort, konsekvensene for andre og hva som skal til for å reparere skaden. 600 meklere over hele landet sørger for at behandlingstiden fra saken meldes inn - til meklingsmøtet holdes - sjelden er mer enn to-tre uker.

Kontaktpersoner:

Informasjonssjef Gro Jørgensen   mobil 918 84 571        gro.jorgensen@konfliktraadet.no

Direktør Per Andersen    mobil 480 66 713       per.andersen@konfliktraadet.no

                      

                                  

Tips en venn Skriv ut