SVensrud - red
Medlem av Stortingets justiskomite, Maria Aasen-Svendsrud

Skrevet av Svein Roppestad

Dette kom fram på en erfaringskonferanse som Konfliktrådet i Vestfold arrangerte denne uka. Der var ledere fra kommuner, statlige og fylkeskommunale virksomheter samlet for å bedre samarbeidet samt drøfte erfaringer. Et godt samarbeid – både mellom de ulike departementene og på lokalt nivå, ble framhevet som viktige «ingredienser» for å lykkes opp mot ungdommen. Dessuten må det satses på spesialisthelsetjenesten i tilstrekkelig grad, slik at det kan etableres nødvendige tiltak.

- Vi må være kreative, flinke og humane i hvordan samfunnet reagerer på lovbrudd begått av barn, dvs de under 18 år. Vi trenger ikke være «tough on crime», men heller «smart on crime». Da passer ungdomsreaksjonene godt inn, selv om dette heller ikke er noen quick  fix, fordi det krever innsats fra mange instanser for å lykkes, sa Arbeidspartiets medlem av Justiskomiteen.                                 

AGron pg Eng klipp
Leder av Konfliktrådet i Vestfold, Agron Tahiri sammen med barneombud Inga Bejer-Engh.

Lengre straff er ikke svaret

På konferansen som samlet 70 deltagere deltok også barneombud Inga Bejer-Engh. Med sin bakgrunn som statsadvokat og dommer framhevet hun at svaret på den økende ungdomskriminaliteten ikke er å øke strafferammene. Vi må søke å fremme barnets egenverdi som det framkommer i Barnekonvensjonen. Dersom ungdomsstraff og ungdomsoppfølging skal virke krever det at sterke tjenester bidrar inn i oppfølgingen, slik som barnevern, skole, psykiatri og NAV. Barneombudet framhevet at det er en fallitterklæring for samfunnet at vi ikke har klart å ramme inn en del av disse barna før de befinner seg i ungdomsenhetene i Kriminalomsorgen. Da har de begått meget alvorlige lovbrudd og det burde skjedd en «innramming tidligere.» Hun stilte også spørsmål om barnevernet har tilstrekkelig ressurser både når det gjelder kompetanse, tiltak, psykiske problemer og rus.

Ellen og KOG - bruk
F.v. Ungdomskoordinator Ellen Oliver (Konfliktrådet), Lene Jakobsen Weyns (politiet), Anne Birgitte Rosvald (Friomsorgen), Pernille Nordendal (påtale), Linn Wennerød (Tønsberg kommune) og Katrine C. Brygard (påtale).

Lang tid fra handling til reaksjon

Bejer-Engh framhevet at ungdomsstraff og ungdomsoppfølging er kommet for å bli, men som ny straffereaksjon der vi må se på hvordan disse kan forbedres. Det trengs kanskje et alternativ der motivasjon og egnethet svikter. Dessuten tar det for lang tid fra handling til reaksjon. Tiltakene varierer utover i landet, spesielt når det gjelder tilbud til voldsutøvere.

Konferansen ble åpnet av ordfører Are Karlsen i Horten og avsluttet av rådmann Jan Arvid Kristengaard i Larvik. I hvert politidistrikt er det opprettet minst en koordineringsgruppe (KOG) med faste medlemmer fra blant andre påtale, politi, barnevern og kriminalomsorg. Gruppen er et rådgivende organ for påtalemyndigheten som vurderer egnethet og tar beslutning i ungdomssakene. Deltakerne på konferansen i Vestfold fikk innsikt i hvordan enkeltsaker behandles, både i KOG og i oppfølgingsteamet som etableres rundt hver ungdom. De ble utfordret til å finne fram til hvordan samarbeidet mellom de ulike instansene kunne forbedres gjennom diskusjoner i mindre grupper.

                                                                                           www.konfliktraadet.no

Tips en venn Skriv ut