Konfliktrådet og Kriminalomsorgen hadde invitert sentrale aktører for å diskutere ungdom og kriminalitet under Arendalukas andre dag. Både Barne-, ungdoms, og familiedirektoratet og regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging ønsket å belyse ungdomskriminalitet og deres muligheter til å nå målet om at unge lovbrytere skal få en ny hverdag uten kriminalitet.

Salen var full da direktør Christine Wilberg, satte stemningen i sin innledning:

De fleste ungdommer er lovlydige. Gjennom media kan vi få inntrykk av at ungdomskriminaliteten har økt betraktelig og at framtidsutsiktene for dem som begår kriminalitet er dystre. Dette bildet ønsker vi å nyansere i dag – det er ikke bare dystert – det er håp!,

Arendalsuka alle
Mange møte opp da konfliktrådet innbød til temamøte om unge lovbrytere

Endringsarbeid

Mari Trommald, direktør i Bufdir pekte på det store endringsarbeidet hos barn som skal til for å få de unge ut av kriminalitet, og minnet alle om at dette er «hard work»:

Det er ikke noe lettere for barn å endre seg, enn det er for voksne, sa hun, og pekte på at barnevernet må få enda mer kunnskap om hva som virker og ikke virker, og vi må ha strukturer som bygger kunnskap om endring.
 
Vi jobber mye med forskningen på dette feltet, fortalte hun, og vi ser også til andre land. Det er komplekst felt, og det finnes ingen enkle løsninger. Men vi ønsker å være best i verden på dette, sa hun.
Arendalsuke - Sigrid
Fagdirektør Sigrid Bay i Konfliktrådet, orienterte om ungdomsstraffen

I skjæringspunktet mellom hjelp og straff

Konfliktrådet ble tillagt ungdomsoppfølging og ungdomsstraff i 2014, og i 2018 hadde Konfliktrådet 55 ungdomsstraffesaker og 472 ungdomsoppfølgingssaker. Narkotika og vold er de vanligste sakstypene med henholdsvis 25 % og 22 % av alle saker.
 
Tiltakene man legger in ungdomsplanen skal både være tilpasset hva den ungdommen trenger for å komme seg videre og få et liv uten kriminalitet, men det skal også stå i forhold til det lovbruddet som faktisk har funnet sted, fortalte Sigrid Bay, fagdirektør i Konfliktrådet.
 
Bay understreket at sakene som behandles krever mye av både ungdommene og av det tverrfaglige samarbeidet, men at antall som klarer å gjennomføre, er gode: 
 
Her snakker vi om ungdom som står i svært krevende og komplekse livssituasjoner, dette er ungdom som har mange brutte relasjoner bak seg, og liten tiltro til voksne. Likevel klarer Nesten 70 % av de ungdommene som får ungdomsstraff eller ungdomsoppfølging fullfører, og det er gode tall. Så er det håp? Ja, det er det, sa hun.
 
Troen på gjennopprettende prosesser fikk også god støtte av Kriminalomsorgen:
 
 Jeg har tro på at vi, både i barnevernsinsitusjoner og i fengsel, må bruke gjenopprettende prosesser, avsluttet Lise Sannerud til applaus fra salen. 
                                                         www.konfliktraadet.no
Arendalsuka - tre damer
Tre direktører som satte sitt preg på arrangementet. Christine Wilberg, Konfliktrådet, Lise Sannerud, Kriminalomsorgen og Marit Trommald, Bufdir
Tips en venn Skriv ut